ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการ และ พลเรือเอก

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการ และ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช.ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่ 2-3 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระที่ 2-3 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จากนั้น จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จำนวน 3 ฉบับ ออกไปอีก 30 วัน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ….
โฆษก วิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุม วิป สนช. ยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยได้กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง อีกทั้งกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันทำงาน กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้ โดยให้ถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร การเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ นายสมชาย แสวงการ ยังได้ชี้แจงสื่อมวลชนถึงความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของ สนช. ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การนำเสนอข่าวในคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่อ้างว่า สนช. มีกฎหมายที่ค้างท่อในการพิจารณาทั้งสิ้นกว่า 100 ฉบับ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. 300 ฉบับ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว 294 ฉบับ คงเหลือกฎหมายที่อยู่ในชั้นการพิจารณาขอคณะกรรมาธิการ ซึ่งรอบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเพียง 30 ฉบับ ไม่ใช่ 100 ฉบับอย่างที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ขณะที่การพิจารณากฎหมายการเพิ่มค่าปรับจราจร และร่าง พ.ร.บ.การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. แต่อย่างใด
เลขานุการ วิป สนช. กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สนช.จะจัดให้มีการแถลงผลงาน 4 ปี สนช. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมรับฟังการแถลงผลงานของคณะกรรมาธิการ 16 คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ 1 คณะตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน