Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง ครั้งที่ 7/2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2. การรายงานผลการดำเนินการ “โครงการตู้ขาวจังหวัดนนทบุรี” ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
3. การจัดกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561
4. การรายงานผลการจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนนทบุรี” ครั้งที่ 5/2561 และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่
5. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ของกรมการปกครอง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
6. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนงบประมาณของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
7. การรายงานอื่นๆของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี