Uncategorized

สหกรณ์ สุรินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 107แห่ง

สหกรณ์ สุรินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 107แห่ง เพื่อเป็นการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น และเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการตามโครงการ“การพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์”เพื่อเป็นการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น และเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ตลอดจนให้สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวทรายทอง ประดับศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ,ผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 107 สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 151 คน
ภายหลังประธานได้กล่าวเปิดงานแล้วได้บรรยายพิเศษเรื่องเกณฑ์การจัดระดับชั้นสหกรณ์ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร จากวิทยากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 ต่อไป
ทางด้าน นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนจึงได้จัดทำโครงการขึ้นโดยนำแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาปรับใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการความเข้มแข็งสหกรณ์ โดยการวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นรายสหกรณ์ เพื่อยกระดับสหกรณ์เป้าหมายสู่ระดับชั้นที่ดีขึ้น เมื่อสิ้นสุดแผนกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ประมวลข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ของจังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 สหกรณ์ทั้งสิ้น 181 แห่ง มีสหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 26 แห่ง สหกรณ์ชั้น 2 จำนวน 65 แห่ง สหกรณ์ชั้น 3 จำนวน 16 แห่ง และสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี จำนวน 74 แห่ง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนายกระดับชั้นสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์และประเมินสถานภาพสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ผู้เข้าประชุมจะได้นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์ และนำแผนที่ร่วมกันจัดทำ ไปใช้ในการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น และพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้

………………
นิ่มนวล มานาดี /สุรินทร์ / โทร.093-0608923