Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด..รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี!!

ร้อยเอ็ด..รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี!!


วันจันทร์ที่(2 ธันวาคม 2562)เมื่อเวลา10.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางรัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ เเละผู้นำสตรีของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี โดยนางสมปอง ว่องสันธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างพลังสตรีให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชิญชวนกลุ่มองค์กรสตรีแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สตรีตามโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”กลุ่มเป้าหมาย 302 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ตำบล เทศบาล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โครงการ

ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

##########
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด