Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.อ.น. เข้าร่วมบริจาคอวัยวะตามโครงการ “มอบชีวิตใหม่ ร่วมใจบริจาคอวัยวะ” ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

เมื่อ ๐๓๑๓๐๐ ม.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.อ.น. เข้าร่วมบริจาคอวัยวะตามโครงการ “มอบชีวิตใหม่ ร่วมใจบริจาคอวัยวะ” ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย