ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด
/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

วันชัยประธานฝึกอบรมพัฒนาอัตลักษณ์OTOP/ nuk

ดิเรก เผยพัฒนาอัตลักษณ์OTOPเด่นร้อยเอ็ดสู่ตลาดโลก/nuk

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562

โดยการดำเนินงานของนายดิเรก ธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คนจำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP จาก20 อำเภอ จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 4 คนรวม 124 คน ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมสินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัจจุบันผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดความรู้และทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับการฝึกอบรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็น OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด 2 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า 3 เพื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยอาทิ นายไพโรจน์ ธีระประภาศิลปินศิลปาธรปี 2557 ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,นายพัชโรดม อุนสุวรรณ ผู้ก่อตั้งตลาดอัมพวา อาจารย์ศิริภัทร เพียศิริ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดว่า.-รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ความเจริญ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับประชารัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนา ทั้งด้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งภายในหมู่บ้านชุมชน ต้องมีผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มีรูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพรับรองมาตรฐาน มีช่องทางการตลาดพร้อมข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะพัฒนา ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้แก่ 1 ประเภทอาหารมี 39 กลุ่ม อาทิแปรรูปข้าว,ขนมจากแป้งข้าวหอมมะลิ, ขนมข้าวโป่งขนมนางเล็ก,ปลาส้มปลาแดดเดียว,แปรรูปหมูเนื้อ,แปรรูปปลา,แปรรูปเห็ด,ผักปลอดสารพิษ,ผักปลอดภัย,หน่อไม้ไข่เค็ม

2 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 กลุ่ม อาทิทอผ้า จาก บ้านหวายหลึมตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จากหนองผักตบตำบลบ้านบากอำเภอศรีสมเด็จ จากบ้านสงเปื่อยตำบลเมืองทองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์ผ้าลายไข่มดแดง

3 ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จำนวน 25 กลุ่ม แปรรูปกระเป๋าผ้า ผ้าขาวม้า บ้านเหม้าตำบลสระคูอำเภอสุวรรณภูมิคือการแปรรูปผ้าขาวม้า,แปรรูปจากไม้ไผ่ จากบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัยคือมวยนึ่งข้าว,แปรรูปจากผักตบชวาจากบ้านโนนค้อตำบลหนองผืออำเภอเมืองสรวงคือกระเป๋ากล่องใส่สิ่งของกระจาด,ทอเสื่อกกจากบ้านนาแซงตำบลนาแซงอำเภอเสลภูมิ,เตาปั้นจากบ้านหนองผักตบตำบลบ้านบากอำเภอศรีสมเด็จคือเตาประหยัดพลังงาน,แปรรูปจากเส้นพลาสติก บ้านโคกล่ามตำบลดงสิงห์อำเภอจังหาร คือตะกร้าพลาสติก, เสื้อกระเป๋าสกรีนจากบ้านหนองพอกตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารคือเสื้อและกระเป๋า,

4 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารมี 3 กลุ่มอาทิลูกประคบจากบ้านบุ่งเลิศตำบลเมยวดีอำเภอเมยวดีคือลูกประคบ,หมอนสมุนไพรจากบ้านโนนสว่างตำบลเชียงใหม่อำเภอโพธิ์ชัยคือหมอนสมุนไพร

กิจกรรมอบรมประกอบด้วยการแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, workshop การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจุดเด่นผลิตภัณฑ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับคณะวิทยากร,การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน,กระบวนและวิธีการง่ายๆเพื่อการสื่อสารผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และแบรนด์จากชุมชนไปยังผู้บริโภค การใช้ตราสัญลักษณ์และกราฟิกอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์และสื่ออื่นๆ

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/..0817082129-