Uncategorized

จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี) ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี)
ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี) ประเภทเยาวชนชาย – หญิง และประชาชนชาย – หญิง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้เข้าประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่ง การประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน (นักกอรี) ได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นองค์กรที่สำคัญในการเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ซึ่งองค์กรศาสนา ผู้นำศาสนา มีบทบาทสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมและวางแผนการพัฒนาจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ร่วมกับทางราชการ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปประธรรมมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน

ด้านนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน กิจกรรมสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ การประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน (นักกอรี) ดำเนินการในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 โดยมีผู้สมัครเข้าประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุร – อ่าน จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นประเภทเยาวชนชาย – หญิงจำนวน 26 ราย และประเภทประชาชนชาย – หญิง 26 ราย

สำหรับรางวัลในการประกวดประเภทเยาวชนชาย – หญิง รางวัลชนะเลิศมี 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆละ 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตรในทุกรางวัล และประเภทประชาชนชาย – หญิงรางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตรในทุกรางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807