Uncategorized

มุกดาหาร นายอำเภอเมืองแจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมพร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย

มุกดาหาร นายอำเภอเมืองแจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมพร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 62 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยปลัดอาวุโส นายก ทต.ดงเย็น นายก ทต.ผึ่งแดด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล โดยได้แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านตำบลดงเย็น 500 ถุง ตำบลผึ่งแดด 120 ถุง ตลอดจนแจกฟางแห้งอัดแท่งให้แก่เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโค จำนวน 20 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านใน 2 ตำบล และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ได้รับอิทธิจากพายุ โพดุล ทำให้น้ำท่วม และถนนถูกตัดขาด ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ปลัดอาวุโส ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จากพายุโพดุล ในพื้นที่ ตำบลโพนทราย ตำบลกุดแข้ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับเงินชดเชย อาทิเช่น หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภาพถ่าย การผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับตำบล การปิดประกาศและการคัดค้านบัญชีรายชื่อโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยนาข้าว ไร่ละ 1,113 บาท ส่วนพืชไร่จ่ายเงิน ไร่ละ 1,148 บาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ไร่ละ 500 บาท และ อำเภอเมืองมุกดาหารจะประสานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวเบา กข 10 จากสถานีพันธุ์ข้าวที่อื่นต่อไป เนื่องจากข้าวพันธุ์ กข 10 เป็นข้าวระยะสั้นสามารถปลูกทดแทนได้รวดเร็ว

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงายจากมุกดาหาร
081-0501177