นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีระยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.ร่วมกับ นายวิสิษฏ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง,สัสดีอำเภอคลองขลุง,อบต.วังหามแหและ ชป.รส.อำเภอคลองขลุง จัดกิจกรรม “ลานเสวนาและสันทนาการ”

1.เมื่อ 080900 มี.ค.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีระยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.ร่วมกับ นายวิสิษฏ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง,สัสดีอำเภอคลองขลุง,อบต.วังหามแหและ ชป.รส.อำเภอคลองขลุง จัดกิจกรรม “ลานเสวนาและสันทนาการ” และติดตามประเมินผล ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 120 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง อ.คลองขลุง จังหวัด ก.พ. มีวิทยากรที่มาให้ความรู้ดังนี้
1.1 นายปรีดี ทาเอื้อ ปลัดอำเภอคลองขลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเลือกตั้ง และหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง การเลือกกรรมการการเลือกตั้งสำรองและหน้าที่
1.2 นายไฉน อ่ำไพริน นายก อบต.วังหามแห และคณะวิทยากร “ธนาคารน้ำใต้ดิน” มอบความรู้ในเรื่องการรักษาทรัพยากรน้ำการเติมน้ำลงใต้ดิน
1.3 พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ให้ความรู้ในเรื่องการเสริมสร้างความรักสามัคคีความปรองดอง ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ และการทำความเข้าใจกับประชาชนและให้ความรู้ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและ คสช. รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ