Uncategorized

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2561 โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการต่างๆ ในการดำเนินงานตามแผนของโครงการฯ ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2557 ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – เดือนกันยายน 2558 และระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2560 มาเป็นลำดับ และในปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 1,274,622 คน คิดเป็นร้อยละ 87% ของจำนวนประชากรตามสำนักทะเบียนราษฎร 1,468,798 คน และเมื่อปี2560 บ้านปรือใหญ่ตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2560 ด้วย

**********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ