Uncategorized

ปราจีนบุรี ทำบุญกลางคืน(วันที่9เดือน9)!!

ปราจีนบุรี ทำบุญกลางคืน(วันที่9เดือน9)!!

วันนี้วันที่ 9 เดือน9 ที่วัด
รัตนเนตตาราราม ต.
สำพันตา อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี เวลา 05.00 น.ประชาชน ม.1กว่า 200 คนต่างพากันหุงหาอาหารหวานคาว มาให้พระได้ชักบังสุกุลตาย ให้แก่บรรพบุรุษ ปู่-ย่า-ตา-ยาย-พ่อ-แม่-พี่-น้อง-ลูก-หลาน ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีดั่งเดิมเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา งานบุญวันนี้ทุกครัวเรือนที่เสียคนอันเป็นที่รักไปแล้วจะพากันหุงหาอาหารหวานคาวตั้งแต่เวลา00.00 น.
และพากันออกมาให้พระ
ที่วัดให้ท่านชักบังสุกุล
ตายแก่ผู้ตายที่ล่วงลับ
ไปแล้ว จากนั้นก็จะแยก
ย้ายกันลงไปที่ธาตุหรือ
เจย์ดีบรรจุอัฐฐิจุดธูป
เทียนแล้วเรียกชื่อผู้ล่วง
ลับไปแล้วให้มารับส่วน
บุญส่วนกุศลที่ทำให้ใน
รุ่งเช้าวันนี้เพื่อจะได้อิ่ม
บุญ และจะกลับบ้านกัน
และทำอาหารมาถวาย
พระต่อไป นางบานเย็น
วันช่วย อายุ 68 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 288 ม.1 ต.
สำพันตา อ.นาดี กล่าวว่าเช้ามืดวันนี้วันที่ 9 เดือน 9 ชาวบ้านที่มีเชื้อ
สายคนลาวจะพากันหุง
หาอาหารมาให้พระท่าน
ชักบังสุกุลตายให้แก่คนตายไปแล้ว จากนั้นก็จะ
พากันมาจุดธูปเทียนที่หน้าธาตุบรรจุกระดูก
พิธีการนี้จะต้องทำก่อน
รุ่งสางเท่านั้น เป็นการ
สืบสานต่อๆกันมาชั่วอายุคนแล้ว เชื่อกันว่าได้
ทำบุญหาผู้ตายในเช้าวันนี้ผู้ตายจะได้รับผลบุญอีกครั้งหนึ่ง การทำบุญนี้ต่างกับทำบุญในวันปกติทั่วไป เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่หากวิญญาณญาติที่ตายแล้วยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะได้มากินและรับเอากุศลผลบุญใหญ่ที่ญาติอุทิศส่วนกุศลไปให้ รับแล้วหากหมดเวรหมดกรรมแล้วจะได้ไปเกิดใหม่…

ภาพ/ข่าว”ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…