ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.อุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลหัวดง ขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ ปรับปรุงระบบระบาย

วันที่ 11 กันยายน 2566 บริเวณชุมชนแสนสิทธิ ซอย 3 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จ่าสิบเอกธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง จ่าเอกสุภคมภ์ ละลี รองปลัดเทศบาลดงและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง นำเครื่องจักกลขนาดใหญ่ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม ท้องคลองมีดินโคลนไหลลงไปตกตะกอนสะสม ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ ระบายน้ำ

อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพื่อการทำนา ทำสวน ปลูกพืช ผัก ได้ตลอดทั้งปี และมีห้วงเวลาทำการเกษตรตลอดทั้งปี ลดการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะมีงานทำในภาคการเกษตร ลดปัญหาสังคม เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน