ข่าวตราด

ตราด อบต.ไม้รูด ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบทกําจัดยุงลาย

ตราด อบต.ไม้รูด ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบทกําจัดยุงลาย

ตราด – องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ลงพื้นที่ฉีดพ่อนหมอกควันสารเคมีกําจัดยุงลายและหยอดทรายอะเบทกําจัดยุงลาย เมื่อช่วงเช้า เวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ย.66 นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด ได้สั่งการให้หน่วยงานและพนักงาน อสม. ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไม้รูด และ อสม.ประจําหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ 1-6 เขตตําบลไม้รูด เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. ให้ครบทุกหมู่บ้าน จํานวน 6 หมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ประจําปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันให้ครบทุกหมู่บ้านและ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียและโรคอื่นๆ

ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่ตําบลไม้รูดในการป้องกัน การควบคุมการเกิดการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย กะลา ยาง กระป๋อง ถังนํ้า ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดโอ่ง เป็นต้น การฉีดพ่อนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงตัวแก่ พร้อมด้วย อสม.ได้ลงพื้นที่สํารวจและหยอดทรายอะเบทใส่ตุ่มน้ำ และภาชนะที่ตั้งรอนํ้าไว้อาจจะเกิดการเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ขอให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อความปลอดภัยอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านได้ให้เราได้ดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของราษฎรในพื้นที่ทุกหมู่บ้านตําบลไม้รูด ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด