Uncategorized ข่าว นครนายก

นครนายก อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนากำลังคนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

นครนายก อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พัฒนากำลังคนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความภาคภูมิใจ และยกย่องสถานประกอบการที่ได้ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมงาน 52 แห่ง จากสถานศึกษา 6 แห่ง โดยมีนายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวภายหลังจากเป็นประธานเปิดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ การยกย่องเชิดชูเกียรติ การทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และแนะแนวทางการจัดทำแผนการฝึกงาน/อาชีพร่วมกัน
ทั้งนี้ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” มีรูปแบบการเรียนเปรียบเสมือนโรงเรียนในโรงงาน บางรูปแบบก็เป็นโรงงานในโรงเรียน มีการฝึกใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ตกรุ่น และมีครูฝึกจากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี จะเข้าไปฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนจบการศึกษา ทำให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน ที่ดี เข้าใจวัฒนธรรมองค์หรือวิถีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานประกอบการต้องการอย่างยิ่ง สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจากการวางแผนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยออกแบบหลักสูตร และการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีครูนิเทศจากสถานศึกษา มีครูฝึกในสถานประกอบการที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลาของการฝึกประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้ฝึกงานในสิ่งแวดล้อมของการทำงานจริง ๆ ใกล้ชิดกับหัวหน้างาน มีพี่เลี้ยงในที่ทำงาน มีรุ่นพี่เป็นเพื่อนร่วมงาน รวมถึงได้พบปะกับลูกค้าในสายงานของตัวเอง ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งหากไม่ได้เรียนอาชีวะ จะไม่มีโอกาสได้รับ โดยการเรียนในระบบทวิภาคีนี้จะไม่ใช่เพียงการไปฝึกงานในบริษัทธรรมดา แต่เป็นการ “ฝึกทำงานในอาชีพเฉพาะทาง” ดังนั้นผู้จบการศึกษาในระดับ ม.3 ม.6 ปวช.หรือปวส. ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบนี้ได้เช่นกัน
ด้านนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบการที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติมีจำนวน 52 แห่ง และสถานประกอบการที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 4 แห่ง จาก 6 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีสถานประกอบการ 28 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสถียร โมบิลิตี้ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด บริษัท เอส ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป จำกัด บริษัท นครนายก ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอเมืองนครนายก บริษัท ปทุมการบัญชี จำกัด ส่วนงานจราจร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (มหาชน) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านนา บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก บริษัท เบฟ ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แมทช์พอยท์ อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ธนาสตีล ดีไซน์ จำกัด บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดอะ แรบบิท โฮม บริษัท พีเอส 2017 กรุ๊ป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ร้านแม่บุญศรี โทรทัศน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอองครักษ์ และบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีสถานประกอบการ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด บริษัท ฮอนด้าปรารถนาดี จำกัด อู่ทรัพย์ทวี ออโต้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก และสำนักงานณัฐญา การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ มีสถานประกอบการ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท นครนายกอีซูซุ เซอร์วิช จำกัด สาขาอำเภอองครักษ์ บริษัท แม็กซ์ ออโตเทค จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ้นบอล นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโพร์เอนเตอร์เทนเม้นท์ และบริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด สาขาอำเภอองครักษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ มีสถานประกอบการ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริษัท บีควิก จำกัด บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด และ อิงธาร รีสอร์ท
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มีสถานประกอบการ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริทัศน์อุทยานนางรอง จำกัด บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ มีสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก และองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก