ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“เกียรติเปรียญ ๖๖”ฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

“เกียรติเปรียญ ๖๖”ฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7 เลขานุการผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง และเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ภาค 7 และมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ บุญเรือง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน จัดพิธีฉลองเปรียญธรรมประจำปี 2566 ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีพระภิกษุและสามเณรที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9 รวมจำนวนทั้งสิ้น 134 รูป/คน นอกจากนี้ยังมีคฤหัสถ์ที่สอบผ่านบาลีศึกษา 9 ปี 2564 และ 2565 อีกจำนวน 8 รูป/คน พร้อมกันนี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และพุทธสมาคม ยังได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนประโยค ป.ธ.6 ถึง ป.ธ.9 และสำนักเรียนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักเรียนสอบได้จำนวนมากอีกด้วย โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสพร้อมเดียวกันนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมตตาเป็นประธานมอบพระบัญชาที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล และมอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และมอบพัดยศพระสังฆาธิการให้ตรงกับตำแหน่ง ณ วิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา