Reporter&Thai Army Uncategorized สถานที่ท่องเที่ยว

Engineering Sheep Farm ” กองพันทหารช่างที่ 4 เปิดบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนในพื้นที่นครสวรรค์….

” Engineering Sheep Farm ” กองพันทหารช่างที่ 4 เปิดบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนในพื้นที่นครสวรรค์….

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ให้การต้อนรับ เยาวชน เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เข้าเยี่ยมชมฟาร์มแกะทหารช่าง Engineering Sheep Farm พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ทั้งนี้หน่วยได้จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้ของหน่วยให้กับผู้เข้าร่วม ศึกษาดูงานด้วย

พร้อมกันนี้ คณะเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองนมวัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมฟาร์มแกะทหารช่าง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่สำคัญ

สนใจนำเด็กนักเรียนเข้าเยี่ยมชม
?ประสานงานได้ที่ ร.อ.ยานากอน ดลพันธุ์
☎️เบอร์โทร. 087-5585656 (ในเวลาราชการครับ)