ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ย. 2566

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 14 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พระธรรมวชิรธีรคุณ, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ กล่าวสัมโมทนียกถา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขึ้นแท่นรับรอง และผู้แทนธงประจำโซนสีทั้ง 6 โซน ยืนล้อมด้านหน้านักกีฬาอาวุโสแบบครึ่งวงกลม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขึ้นแท่นรับรอง และผู้แทนธงประจำโซนสีทั้ง 6 โซน ยืนล้อมด้านหน้านักกีฬาอาวุโสแบบครึ่งวงกลม พิธีรับไฟคบเพลิงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยครั้งที่ 16 “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” จาก พระธรรมวชิรธีรคุณ, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยมีผู้เชิญคบเพลิง 8 คนจากโซนสีม่วง
คนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา (ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์)
คนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช)
คนที่ 3 ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง)
คนที่ 4 นายวิทวัฒน์ สุขมาก (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร)
คนที่ 5 ดร.ประคอง มาโต (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี)
คนที่ 6 ดร.วีระ จุฑาคุปต์ (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์ตาก)
คนที่ 7 นายณัฐพงษ์ อิ่มทอง (ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร)
คนที่ 8 นายจักรี บัวยา ผู้แทนนักกีฬา
ชมการแสดงสิงห์โตกว่องสิวปากน้ำโพ การแข่งขันฟุตบอล VIP มจร.
งานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย บุคลากร และคณะนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (โต๊ะจีน) ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโซนสีม่วง กล่าวต้อนรับ พิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 (โซนสีฟ้า) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานคณะกรรมการการส่งเสริมการกีฬามหาวิทยาลัย พบปะนักกีฬาจากโซนสีต่าง ๆ ชมการแสดงดนตรีและสันทนาการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา