Uncategorized

เพชรบุรี//จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี//จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้กิจกรรมทางการเกษตรเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมสัมผัสสวนสับปะรดสายพันธุ์ต่างๆเช่นสายพันธุ์เพชรบุรี.ปัตตาเวีย.และร่วมทำกิจกรรมทำขนุนทอดวิสาหกิจชุมชนพร้อมเดินทางไปสวนเพชรรีเวอร์วิวรีสอร์ดูการปลูกมะนาวยักษ์.ทางการเกษตรแต่อุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาเป็นระยะเวลานานประการหนึ่งคือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกเนื่องจากสินค้าและบริการที่เสนอขายนั้นมีอัตราที่ต่ำจึงส่งผลให้ไม่ไหลเวียนของเงินตราเพียงพอสำหรับการจัดการด้านฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยวได้สิ่งนี้เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดด้านการจัดการคุณภาพของการบริการท่องเที่ยวที่เป็นปัญหาหลักที่ยังรอการแก้ไขและทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทยเป็นไปอย่างไม่ยั่งยืนการแสวงหาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระดับจังหวัดระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศอาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สูงขึ้นคณะที่ปรึกษาโครงการจึงมีแนวคิดเรื่องการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งสามารถพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารการจัดการเครือข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

…..สุพจน์ วรสหวัฒน์.//รายงาน