ข่าว ร้อยเอ็ด

จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอพนมไพร..

จังหวัดร้อยเอ็ด……….

ิ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอพนมไพร..

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่(19 กันยายน 2562) ณ โรงเรียนบ้านคำพระ หมู่ที่ 2 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาขน โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด และคณะ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอพนมไพร และส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นให้การต้อนรับ

พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เอง หลังจากเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2538 สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ สืบต่อจนพระองค์สิ้นพระชนม์ แต่การสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ ยังคงดำเนินต่อมา และเมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อไป

ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลพนมไพร อสม. ในพื้นที่ให้การบริการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การทำฟัน ตรวจตา ให้บริการนวดแผนโบราณ
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบรถจักรยาน จำนวน 5 คัน ถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนยากจน 30 ทุน และเงินช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 1 ราย

โดยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมการให้บริการประชาชนที่หลากหลาย เป็นการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเงิน เวลา ในการเข้ารับบริการ ซึ่งหน่วยงานราชการทุกกระทรวงได้จัดบูธ เพื่อให้ความรู้ ในด้านการฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ โดยกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
โอทอป ในพื้นที่ ได้นำสินค้าเข้ามาจำหน่าย และสาธิตการปั้นเตา ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน บ้านคำพระ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดสืบต่อไป.

£££££££££££££
////////////ทีมสื่อมวลชน101
บุญมี ข่าว ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก ข่าว
สปชส:ร้อยเอ็ด//ศรีไพร ทูลธรรม-รายงานข่าววันนีั,,ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว-Tiger News tv.com,ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด