Uncategorized

นายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้กิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม

นายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้กิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานวิธีเปิด การอบรมโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเครือข่ายภาคประชาคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม โดยมีประชาชน ทั้งพุทธและมุสลิม ตำบลโคกเคียนจำนวน 150 คนร่วมในพิธีในครั้งนี้
นายรุสลัน อารง นายกองค์การส่วนตำบลโคกเคียน กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้เข้าร่วมในเวทีแห่งนี้ผู้เข้าร่วมเองก็ได้เรียนรู้แบบเน้นในเรื่องของพหุวัฒนธรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับพื้นที่ตำบลโคกเคียนที่มีทุนเดินในพื้นที่อยู่แล้วที่เป็นวัฒนธรรมมีมาอย่างต่อเนื่องแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลและผู้เห็นต่างได้นำข้อเสนอเหล่านี้เป็นนโยบายในการปฎิบัติตรมความต้องการที่คนในพื้นที่ได้เสนอในทุกๆเวทีมาหารือ
ดังนั้นเวทีในครั้งนี้ เป็นเวทีประชาชนเพื่อได้เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาให้กับรัฐและผู้เห็นต่างทางการระดมความคิดของคนในพื้นที่เหตุข้อเสนอทุกข้อที่ได้จากการระดมเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐต่อองค์กร เอกชนองค์กร ภาคประชาชน และเพื่อประชาชนเพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันอีกครั้ง และหลังจากอบรมในครั้งนี้ หวังว่าชาวตำบลโคกเคียน จะมีความรู้ในการของสันติภาพในเรื่องของพหุวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสยามประเทศไทยอันยาวนาน เข้าใจตัวตนของเอง เข้าใจผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายในวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันได้และมีความรู้ในการพัฒนาให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สงบสุขจนถึงลูกหลานต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส