ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดเปิดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้เด็กสามารถคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นอยู่กับคนอื่นและมีความสุขเป็น /MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk0817082129

ร้อยเอ็ดเปิดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้เด็กสามารถคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นอยู่กับคนอื่นและมีความสุขเป็น
/MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk0817082129

วันชัยพ่อเมืองรอ.เปิดพัฒนาสมองเด็กอปท.รอ./MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk/0817082129

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการดำเนินงานของนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการสำนักงาน,ผู้อำนวยการกองการศึกษา,ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คนในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 วิทบากร นายวิชัย พรมเกตุ ผอ. การศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวรวรรณ เหมชะญาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานว่า.-การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการศึกษา,งบประมาณทางการศึกษา,การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่การปฏิบัติ

และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา เพื่อรับทราบถึงความสำคัญการปฏิบัติกับเด็กให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งเป็นฐานรากบุคลิกและพัฒนาทางด้านสมองการเรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอันเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กสามารถคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นอยู่กับคนอื่นและมีความสุขเป็น

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุ ที่มีการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมองเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการ ให้ร่างกายตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกๆด้าน

ซึ่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล จะอยู่ในช่วงปฐมวัยและช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการสร้างมนุษย์ให้ก้าวหน้าและมีคุณค่าต่อสังคม ขอฝากข้อคิดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประกอบในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก คือความมีระเบียบวินัย และชาติที่มีระเบียบวินัย สามารถจะสร้างความสำเร็จทุกอย่างได้

—///—MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–