Reporter&Thai Army

“ ตามรอยที่พ่อเริ่ม ปรัชญาเศรษฐกิจสร้างโลกที่พอเพียง ” กองทัพภาคที่ 3 นำ คณะกองทัพเมียนมา เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange

“ ตามรอยที่พ่อเริ่ม ปรัชญาเศรษฐกิจสร้างโลกที่พอเพียง ” กองทัพภาคที่ 3 นำ คณะกองทัพเมียนมา เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรพสพ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 นำคณะกองทัพเมียนมา โดยมี พลจัตวา ซอ มิน ตุน เจ้ากรมประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา กองทัพเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะ เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 1 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัด “ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 1 ( The 1st Thailand – Myanmar Military Cultural Exchange)” ขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในทุกมิติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นั้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้นำ คณะกองทัพเมียนมา เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินการ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา และนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ การพาคณะกองทัพเมียนมาเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตร และเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทหารทั้ง ๒ ประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต