ข่าวแพร่

วงการครูแพร่ “ฮือฮา” เป็นปลื้มหลัง ศน.สพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับโล่สร้างชื่อให้กับวงการศึกษาแพร่

แพร่///

วงการครูแพร่ “ฮือฮา” เป็นปลื้มหลัง ศน.สพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับโล่สร้างชื่อให้กับวงการศึกษาแพร่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดแพร มีการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2566
โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมและมีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับรางวัล จำนวน 8 รายการ ที่สร้างชื่อให้กับวงการศึกษาในจ.แพร่

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวว่าสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับรางวัลมีดังนี้ นางรชาภา อุมารังษี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ได้รับรางวัลระดับดี การคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับภาค ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

,นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ การคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับภาค ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับศึกษานิเทศก์) ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ,นายศรายุทธ แก้วเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ การคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับภาค ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ,โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปี พ.ศ.2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายวิเชียร ไชยบุญทา ครูโรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ เอาใจใส่ สั่งสอนอบรมเยาวชนด้วยความเมตตา กรุณา จากมูลนิธิอนุาสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ,นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ ,นางกรรณิการ์ ขยันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ ,โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน