Uncategorized ข่าว เพชรบุรี

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดโครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมครอบครัวให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธีและช่วยเหลือเด็กที่มีการพัฒนาการไม่สมวัย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดโครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมครอบครัวให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธีและช่วยเหลือเด็กที่มีการพัฒนาการไม่สมวัย
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง

เมื่อช่วงเช้าวันที่5กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิด ทั้งนี้มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และเด็กเล็กอายุ1-3ขวบ จำนวน20 คน เข้าร่วม
นางนฤมล เปิดเผยว่า สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ดูแลเด็กจะต้องให้ความสนใจเรื่องการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั้งถึงอายุ6ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆด้าน ซึ่งจะต้องมีสุขภาพอนามัยดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งพัฒนาสมองและร่างกายไปพร้อมๆกัน

ดังนั้นเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก จึงจัดโครงการส่งเสริมหนูน้อย ประจำปี 2563 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้บิดา มารดา ให้ความสำคัญกับปัญหาและร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ที่สำคัญ เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ปกครองกับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอท่ายางและคณะกรรมการจากโรงพยาบาลท่ายาง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ นอกจากนั้นยังจัดให้มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เพื่อต้องการให้เด็กได้เล่นได้เรียนรู้ตามความเหมาะสมของวัย เพื่อเป็นการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี