Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ ร่วมกับ นาย ประชา แสนกลาง นอภ.สองแควฯ ร่วมกัน ตรวจพื้นที่คอสะพาน พิกัด QB.๗๖๔๔๘๕ ถนนหมายเลข ๑๒๗๙ เชื่อมต่อระหว่าง ต.นาไร่หลวง- ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากนำต้นไม้,เศษไม้ ติดที่ต่อหม้อสะพานปิดก้นทางน้ำ ทำให้น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุด

เมื่อ ๕ ก.ย.๖๑,๐๙๓๐ –๑๑๐๐-๑๒๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ ร่วมกับ นาย ประชา แสนกลาง นอภ.สองแควฯ ร่วมกัน ตรวจพื้นที่คอสะพาน พิกัด QB.๗๖๔๔๘๕ ถนนหมายเลข ๑๒๗๙ เชื่อมต่อระหว่าง ต.นาไร่หลวง- ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากนำต้นไม้,เศษไม้ ติดที่ต่อหม้อสะพานปิดก้นทางน้ำ ทำให้น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุด พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ