Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการซื้อมะม่วงน้ำ ดอกไม้สีทองจากเกษตรกร จ.เชียงใหม่

เมื่อ 7 มิ.ย.61, 0830 มทบ.34/กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการซื้อมะม่วงน้ำ ดอกไม้สีทองจากเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 3,000 กก. ได้รับความสนใจและช่วยซื้อโดยส่วนราชการ และครอบครัว เป็นอย่างดี