Reporter&Thai Army

จว.ล.พ. ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว โดยได้ทำการตรวจสอบและเชิญตัวผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 10 รายผลการ

เมื่อ 7 ก.ย.61, 0600 – 1030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จักกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, สาธารณสุข อ.เวียงหนองล่อง, ผญบ. และผช.ผญบ.ม.1 บ.เหล่าดู่ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วม Re X-ray บ้านเป้าหมายผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ บ.เหล่าดู่ ม.1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว โดยได้ทำการตรวจสอบและเชิญตัวผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 10 รายผลการ

ปฎิบัติฯ ตรวจพบปัสสาวะให้ผลเป็นบวก พบสารเสพติด จำนวน 9 ราย โดย จนท. จะใช้ขั้นตอนในการให้ทางชุมชนเป็นผู้บำบัดรักษา โดยมีผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้บำบัดรักษาผู้ที่ติดสารเสพติด และรายงานผลให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.เหล่าดู่ ม.1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน