ข่าวกระแสสังคม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ปล่อยพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า 1,500 กระถาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ปล่อยพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า 1,500 กระถาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า 1500 กระถาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ และนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนาวาเอก อาทิตย์ สุทธิ์ธรรม รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน กำลังพล ข้าราชการ พลเรือน ประชาชน นักเรียน ชมรมต่างๆ และโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ร่วมกับกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิธโยธิน จัดขึ้นเพื่อตอบสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ซึ่งมีการปล่อยคืนสู่ป่าในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและความหวงแหนให้เยาวชน ประชาชน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ไม่ให้สูญพันธุ์
ด้วยวันที่ 21 เมษายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ร้องเท้านารี ของศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่ ส่วนแยกข้าว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกล้วยไม้รองเท้านารีที่พบในภาคใต้ โดยเฉพาะรองเท้านารีเหลืองกระบี่ 2,859 กระถาง และทรงมีพระเสาวนีย์ให้ศูนย์วิจัยดังกล่าวขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ เพื่อเพิ่มจำนวนและปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป จึงเป็นที่มาของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2541 ปลูกคืนสู่ป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ บ้านในช่อง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ และที่กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่