ข่าวกระแสสังคม

ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดิน ที่บริเวณริมห้วยไส้ไก่หมู่ที่ 1 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี
นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภออาจสามารถ และองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม จัดทำกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับพันธุ์ปลากินพืชที่ปล่อยได้รับการสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 5 แสนตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำห้วยไส้ไก่ นอกจากนี้ยังดำเนินการปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมทั้ง 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ดรวม 1 ล้านตัว เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ที่สำคัญก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตยังยืนตลอดไป
กิจกรรมประกอบไปด้วย การปล่อยปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว รวม 4 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 200,000 ตัว และป่าหลด จำนวน 2,999 ตัว และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นพะยูง ยางนา และตะเคียน จำนวน 1,000 ต้น


/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว