ข่าวกระแสสังคม

ราษฎรจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

เมื่อ 101000 ส.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.14 พัน.3 ) อ.ปางศิลาทอง พร้อมด้วย กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ,อบต.โพธิ์ทอง,คณะครูนักเรียน ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา ผญบ. และราษฎรจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง เป็นประธาน ทำการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ บริเวณวัดมอแสงทอง ม.17 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย