กอ.รมน.จังหวัดลำพูน บูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ จ.ลำพูน ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


กอ.รมน.จังหวัดลำพูน บูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ จ.ลำพูน ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. โดย พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแผนบูรณาการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ได้ร่วมกำหนดเป้าหมายและมาตรการ แนวทางการดำเนินการของจังหวัด รวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายมวลชน ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมูลข่าวสารของรัฐ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันอุบัติภัยอื่น ๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงเทศการปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

โดยจังหวัดลำพูนได้มีการกำหนดช่วงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 7 วันระวังอันตราย (ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62) โดยเน้นที่เครือข่ายมวลชน และผู้นำชุมชนในระดับพื้นที่ ในการขยายผลข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน อาทิ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย มาตรการดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การตรวจใบอนุญาตขับรถ การตั้งด่านตรวจ ด่านชุมชน จุดบริการประชาชน การตรวจสภาพรถสาธารณะ รถตู้ รวมถึงตรวจสอบสภาพถนนและจุดตัด แยกอันตราย จุดกลับรถอันตราย การจำกัดการใช้ความเร็ว เป็นต้น