ข่าว เพชรบุรี ข่าวบันเทิงและกีฬา

มรภ.เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”

มรภ.เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือการแข่งขันทักษะวิชาการ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทักษะ 47 กิจกรรม โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมของคณะต่างๆ ส่วนที่ 2 คือ การแข่งขันทักษะด้านกีฬา จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง หมากกระดาน กรีฑา ตะกร้อลอดห่วง และ e – Sport ROV ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” จัดขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สร้างความสามัคคีและเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกัน
กีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อมาต่างมีความเห็นว่าควรมีการจัดการแข่งขันระหว่างสถาบันของนักศึกษา โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2520 ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในช่วงแรกจัดให้มีการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงประเภทการแข่งขันเป็นด้านกีฬาและทักษะทางวิชาการแทนศิลปวัฒนธรรม

# รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี