Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 1 ปี 2562เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/

ร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 1 ปี 2562เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ต้องห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 1 ปี 2562 โดยการดำเนินงานของ นางนงรัตน์ คงเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานีอำนาจเจริญและผู้เข้าร่วมประชุมจากกิ่งกาชาด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน


นางนงรัตน์ คงเกษม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า เนื่องจากตามระเบียบข้อบังคับของสภากาชาดไทยได้กำหนดให้มีการบริหารงานโดยแบ่งเป็นภาคต่างๆรวม 12 ภาค และให้ผู้แทนภาคจัดให้มีการประชุมกรรมการและสมาชิกในภาคอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 มีทั้งหมด 7 จังหวัด 8 กิ่งกาชาดอำเภอ ประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอร่องคำ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอเดชอุดม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอสุวรรณภูมิ


โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรดากรรมการและเพื่อนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานของเหล่ากาชาด แต่ละจังหวัดอัน จะเป็นประโยชน์ที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสภากาชาดไทย

นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ได้เมตตาปาฐกถาธรรมเรื่อง การใช้ชีวิตให้มีความสุขอีกด้วย


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อทำหน้าที่บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ในการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาดอาสากาชาดและกิจกรรมต่างๆของสภากาชาดไทย การดำเนินตามโครงการในพระราชดำริ การเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย

ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ซึ่งมีทั้งหมด 7 จังหวัดและ 7 กิ่งกาชาดอำเภอ และที่ผ่านมาได้ประจักษ์แล้วว่า การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในภูมิภาค ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกๆภาคส่วน ที่มีจิตอาสาโดย ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก และไม่หวังประโยชน์ตอบแทนใดๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้ จะยังประโยชน์ให้การประสานเครือข่ายความร่วมมือ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสภากาชาดไทย.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–