Uncategorized

จังหวัดสระแก้วจัดสัมมนา “สื่อสัญจร” พัฒนาศักยภาพเมืองเกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี

จังหวัดสระแก้วจัดสัมมนา “สื่อสัญจร” พัฒนาศักยภาพเมืองเกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (ผ่านสื่อบุคคล)

(21 ส.ค.) ที่ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนา “สื่อสัญจร” พัฒนาศักยภาพเมืองเกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (ผ่านสื่อบุคคล) พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน (อป.มช.) และ เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้จัดรายการจากสถานีวิทยุหลักและสถานีวิทยุท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ และนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “แหล่งน้ำของพ่อเพื่อเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตชาวสระแก้ว” แบ่งปันความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ตามศาสตร์พระราชา โดยเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ จากอำเภอเขาฉกรรจ์ กิจกรรมล่องแพ ชมอ่างเก็บน้ำพระปรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดสระแก้วและกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบสื่อม