ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ของนายสัญชัย ช่องวารินทร์ เกษตกรชาวอำเภอธวัชบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตกร เข้าร่วมที่บ้านเก่าน้อย ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา จำนวน 2,607 แปลง ซึ่งได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือลงแขก กับทุกภาคส่วน เช่นปรับปรุงแปลง ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก หรือกิจกรรมอย่างอื่น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พร้อมหาช่องทางการตลาดในการจำหน่าย ผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทุกระดับ ตามโครงการตลาดเกษตรปลอดภัย และการจำหน่ายในบริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ห้าง Big C ร้อยเอ็ด ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ยังขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลรายได้ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนและหลังดำเนินการ ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย โคก หนอง นา ต่อไป อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ทุกแปลง ให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้ามาเรียนรู้ แล้วนำไปปรับใช้ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน SDGs

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.-ร้อยเอ็ด/ภาพ