Uncategorized

สพป.นศ.2 รับลูก สพฐ. ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะในหน่วยงานอย่างยั่งยืน

สพป.นศ.2 รับลูก สพฐ. ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะในหน่วยงานอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมใจดำเนินการตามมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรัฐบาล ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า สพป.นศ.2 ได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ปิ่นโตหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการจัดส่งเอกสารหรือวาระประชุมต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ และหากมีการใช้กระดาษเน้นการใช้ 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ของหน่วยงานตามวาระที่กำหนด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชาว สพป.นศ.2 แต่งผ้าไทย กินข้าวปิ่นโต หิ้วถุงผ้ามาทำงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการขยะในหน่วยงานอย่างยั่งยืน”
นอกจาก การจัดการจัดการขยะที่มีคุณภาพแล้ว สพป.นศ.2 ยังมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนก็ได้ประโยชน์จากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความพร้อมในการเป็นหน่วยบริการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไปอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจ สะอาด สะดวก ปลอดภัย ไปพร้อม ๆ กัน

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน