Reporter&Thai Army

ร้อย.รส ที่.1 (ป.4 พัน.104) ได้เข้าร่วมการมอบบ้านตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์”กาชาดร่วมใจ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10

เมื่อ 241320 ส.ค.61 ร้อย.รส ที่.1 (ป.4 พัน.104) ได้เข้าร่วมการมอบบ้านตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์”กาชาดร่วมใจ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10 แห่งวงศ์จักรี พร้อมด้วยนายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และได้ให้การต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบบ้านตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์”กาชาดร่วมใจ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10 แห่งวงศ์จักรี พร้อมมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ให้กับ
1. นางสาวสายันต์ ขุนคงเสถียร อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 17/2 ม.2 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
2. นางคูณ สายทอง อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 118/1 ม.6 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย