Reporter&Thai Army

” กองทัพบกเคียงข้างประชาชน ” มณฑลทหารบกที่ 32 รับซื้อสับปะรด ช่วยชาวสวนสับปะรดเมืองลำปาง 4 ตัน มอบให้เป็นสวัสดิการแก่กำลังพล

” กองทัพบกเคียงข้างประชาชน ” มณฑลทหารบกที่ 32 รับซื้อสับปะรด ช่วยชาวสวนสับปะรดเมืองลำปาง 4 ตัน มอบให้เป็นสวัสดิการแก่กำลังพล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 พันเอก จิราวัฒน์ จุฬากุล รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง “ลำปางสร้างสรรค์ปั่นสุข ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง”

เพื่อเปิดพื้นที่จุดจำหน่ายสับปะรดให้เกษตรกร ได้นำผลผลิตออกมาจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมากในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณถึง 30,000 ตัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานการเจรจาธุรกิจการซื้อขายสับปะรดระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อสับปะรดของอำเภอเมืองลำปาง รวมถึง เป็นศูนย์กลางการประสานงานเจรจาธุรกิจการซื้อขายสับปะรดระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อสับปะรดอำเภอเมืองลำปาง ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับซื้อสับปะรดของเกษตรกร จำนวน 4 ตัน เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กำลังพลและแจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัวต่อไป โดยมี นายทรงพล สวาทดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก จังหวัดลำปางโดยเฉพาะอำเภอเมืองลำปาง มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก โดยผลผลิตของสับปะรดจะออกตามฤดูการ คือ ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ของทุกปี เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีเกษตรกรปลูกสับปะรด เป็นจำนวน 1,622 ราย พื้นที่ 21,971 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ราคาสับปะรดในท้องตลาดนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรนั้นได้รับผลกระทบ สถานการณ์ราคาสับปะรดในท้องตลาดนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกษตรกรนั้นได้รับผลกระทบ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดลำปาง โดยอำเภอเมืองลำปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ทำการเปิดศูนย์จำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กระจายสับปะรดไปสู่ผู้บริโภค เป็นจุดให้เกษตรกรได้นำสับปะรดมาจำหน่าย ซึ่งมีตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 หรือจนหมดฤดูการ โดยจะมีเกษตรกรนำสับปะรดมาจำหน่ายโดยตรงทั้งจำหน่ายส่งและปลีก ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นไปตามนโยบายจังหวัด “คนลำปางไม่ทิ้งกัน”

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดของอำเภอเมืองลำปาง จาก 4 ตำบล มาจำหน่าย ได้แก่ ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา และตำบลบ้านเอื้อม และมีกิจกรรมการประกวดสับปะรดคุณภาพ การประกวดสับปะรดผลใหญ่ และการกินสับปะรด

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน บริษัทประชารัฐ โดยการเปิดตลาดวันแรกมีเกษตรนำสับปะรดมาร่วมจำหน่ายจำนวนกว่า 20 ราย โดยสับปะรดน้ำผึ้งลำปางเนื้อ 1 จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 8 บาท สับปะรดน้ำผึ้งลำปางเนื้อ 2 และสับปะรดทั่วไปจำหน่ายกิโลกรัมละ 5 บาท ยอดรวมในการจำหน่ายวันแรกจำหน่ายได้กว่า 100 ตัน คิดเป็นเงินกว่า 500,000 บาท