Reporter&Thai Army

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่7อ.พนมไพรเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน /สมนึก บุญศรี/รายงาน/08170821229–

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่7อ.พนมไพรเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

/สมนึก บุญศรี/รายงาน/08170821229–

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ น. พลตรี ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อนุมัติให้ พันตรี สมบูรณ์ ไชยขาว นำคณะวิทยากรกระบวนการมีนายศรายุทธ อันทะไชย์, นายธงชัย เทศสิงห์, นายอนันต์ เจริญแก่นทราย, ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ และดาบตำรวจเอ็มไพร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ ๒๗, จังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๗ ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานเปิดโครงการฯ หน.ส่วนราชการร่วมพิธี ๘ คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการอบรมในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๗๔ คน

สำหรับ<ศาสตร์พระราชา>ที่ผู้นำชุมชน น้อมนำมาเป็นหลักคิดในการทำงานประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ความรักสามัคคีในชุมชน ระเบิดจากข้างใน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขยันหมั่นเพียร เกษตรอินทรีย์ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การสร้างภูมิคุ้มกัน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพึ่งพาตนเอง การแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ การมีส่วนร่วม จิตอาสา ความจริงใจต่อกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน เนื้อหากิจกรรมในภาคเช้า บรรยายปัญหายาเสพติด, การทบทวนประเด็นปัญหา การทบทวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล/คสช. สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มรายตำบลเพื่อติดตามผลการ น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด หนี้สิน รายได้น้อย แหล่งน้ำ


ในการนี้ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เข้ารับการอบรม สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ร่วมอบรมและคณะวิทยากร เป็นอย่างยิ่ง.-

—///—

ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–