Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.ร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย รส.ที่ ๑ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.สอง)ร่วมกับ อส.อ.สอง

เมื่อ ๐๘๐๙๓๐ มิ.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย รส.ที่ ๑ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.สอง)ร่วมกับ อส.อ.สอง, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , และจิตอาสา ต.บ้านหนุน ดำเนินการพัฒนาที่ดินของโรงพยาบาลสอง ณ บริเวณ หลังโรงพยาบาลสองโดยมี นาย คเณศ คำนนท์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วประมาณ ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย