Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!!@ วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่….!!!

จ.อุทัยธานี…!!@ วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ประจำปี 2561 นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในพิธีดังนี้ พ.ต.ท.เรืองยศ คำอินทร์ รอง ผกก.ปป.สภ.ทัพทัน นายอรรถพร เฉยพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนโดยมี นายมงคล จันทร์เพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าว รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาการผลิตข้าว การรวมกลุ่มในการบริหารจัดการ เชื่อมโยงการตลาด นอกจากนี้สมาชิกนาแปลงใหญ่ยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดย จ.อุทัยธานีมีกลุ่มนาแปลงใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 18 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 1,797 ราย พื้นที่ 37,395 ไร่ สำหรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี สถานีพัฒนาที่ดิน จ.อุทัยธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ สำนักงานเกษตร จ.อุทัยธานี ซึ่งมีสมาชิกเกษตรนาแปลงใหญ่เข้าร่วมงาน 170 ราย…..วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/ รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897