Uncategorized

จ.อุทัยธานี….!!@ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะผู้สูงอายุจาก อบต.ลำประดา….!!!

จ.อุทัยธานี….!!@ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะผู้สูงอายุจาก อบต.ลำประดา….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา จังหวัดพิจิตร ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ

โดยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน มีนางสาวิตรี ทันนิธิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลทัพทัน เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมี นายปรีชา พุ่มจำปา ปลัดเทศบาลตำบลทัพทัน นางสุณีย์ พูลสุขเสริม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทัพทัน ต่อจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน

ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแลตำบลลำประดาจำนวน 156 คน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลำประดา ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี นายสมบัติ ประโยชน์ดี นายก อบต.ลำประดา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมคณะเดินทางมาด้วยและ มอบหมายให้ นางบุณยนุช ม่วงพรหม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมคณะศึกษางานกลุ่มผู้สูงอายุ..

…วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897