Uncategorized

“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงแรงงาน และติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ

พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการในสังกัดที่เสียชีวิตขณะปฎิบัติหน้าที่
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้

รวมทั้งทำให้ประชาชนมีงานทำอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำต่างถิ่น และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้ดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ทำให้ครอบครัวอบอุ่น นำไปสู่สังคมเข้มแข็ง

โดยกระทรวงแรงงาน ช่วยพัฒนาฝีมือแรงงาน ดูแลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กู้ยืมเงินแก่กลุ่มผู้รับงานที่บ้าน เข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและการทำงาน โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ และผู้ว่างงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลือกเข้ารับการฝึกอาชีพ มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 7,400 คน ได้แก่ ฝึกช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 1,120 คน ฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม จำนวน 6,280 คน

///อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////