Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ พร้อม กพ.จำนวน 6 นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,หน.ส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ,ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 12 มี.ค.62,0800 พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ พร้อม กพ.จำนวน 6 นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,หน.ส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ,ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บสำหรับใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลำห้วยงัด พิกัด QB 285412 บ.สะจุก ม.๗ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติจว.น.น. ขนาดของฝาย ความกว้าง 8 ม. ความยาว 5 ม. ความสูง 1.2 ม. โดยมี นาย กิตติไกร ฝีปากเพราะ นอภ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน เสร็จเรียบร้อยเมื่อเวลา 1300 น.