Reporter&Thai Army

นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการสร้างฝายมีชีวิต จังหวัดพิจิตร

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการสร้างฝายมีชีวิต จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตทุกตำบลของจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ สร้างความสมดุลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยมีปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทำฝาย ณ คลองวังสำโรง บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี