Reporter&Thai Army

“ปลุกฝังอุดมการณ์ จิตสำนึกความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.66 เวลา 11.00 น. ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง“ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ผลัดที่ 2/66 จำนวน 165 นาย เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ, ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย, ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยมี พ.อ. สันติพงษ์ ชิงดวง วิทยากรจิตอาสา 904 ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายเม็งรายมหาราช ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ชร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย