Uncategorized

สสจ.มุกดาหาร ส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ตามโครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สสจ.มุกดาหาร ส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ตามโครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ตามโครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อให้ประชาชน และอสม. ในพื้นที่สามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองมาทดสอบคุณภาพได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารระดับอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการส่งมอบดังกล่าว ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10

นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดโครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้พัฒนาเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ซึ่งเป็นเครื่องที่ทำให้ประชาชนสามารถทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายได้เอง เครื่องแรกของโลก โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบเทียบไว้ที่สถานีอนามัยเป็นเครื่องอ้างอิง โดยทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น “BP Sure” ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถทำการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย และประมวลผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของประชาชนได้ นอกจากนี้ภายในแอพพลิเคชั่นยังมีข้อมูลความรู้สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ข้อแนะนำในการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต อีกด้วย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ประชาชนสามารถหาซื้อไว้เพื่อใช้ตรวจสุขภาพของตนเองได้ที่บ้าน และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว ดังนั้น หากต้องการทราบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานอยู่มีคุณภาพ ให้ผลการวัดที่ถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ ควรนำเครื่องวัดความดันมาทดสอบคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177