ข่าวการศึกษาและไอที

ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.นศ.2 ฝึก นร.ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เฉพาะในการเรียนเท่านั้น

ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.นศ.2 ฝึก นร.ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เฉพาะในการเรียนเท่านั้น

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพูน โรงเรียนวัดกะโสม โรงเรียนบ้านคลองตูก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) ร่วมกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน” โดยมีนายลั่น ชูภิรมย์ รองนายกเทศบาลตำบลกะปาง
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 และรุ่นที่ 2 ทักษะการสื่อสารขั้นสูงของนักเรียนชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการนำไปใช้กับบุคคลทั่วไป และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเด็กและเยาวชนในตำบลกะปาง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลกะปางจำนวน 200,000 บาท

ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เทศบาลตำบลกะปาง เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนและสนับสนุนให้มีค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เพราะทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เฉพาะในการเรียนเท่านั้น แต่ช่วงเวลาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การเดินทางตามท้องถนนก็จะมีโอกาสที่จะได้พบกับคนต่างชาติมากขึ้น หรือแม้แต่การฟังเพลง ชมภาพยนตร์ การดูข่าวเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถสนทนา กล้าคิด กล้าพูดและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน