นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราช การจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายก เหล่ากาชาดจังหวัดปรา จีนบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ หน่วยบำบัด ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย ยิ้มให้ประชาชน


วันนี้ 18 กค.61 ที่โรง
เรียนวัดระเบาะไผ่ ม.5
ต.หนองโพลง
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี นายวิบูลย์
หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราช
การจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนางอังคณา
หัตถกิจโกศล นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปรา
จีนบุรี เป็นประธานเปิด
โครงการ หน่วยบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย
ยิ้มให้ประชาชน ณ โรง
เรียนวัดระเบาะไผ่

โดย
มีนายพงศ์สิทธิ เนื่องจำ
นงค์ นายอำเภอศรีมหา
โพธิ อปท.กำนัน-ผู้ใหญ่
บ้าน ส่วนราชการ และ
ประชาชนให้การต้อนรับ
พร้อมกับมอบแนวทาง
และนโยบายการบริหาร
การพัฒนาของจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งท่านเพิ่งมา
รับตำแหน่งใหม่ และได้
มอบทุนช่วยเหลือเด็ก
และผู้ด้อยโอกาส มอบ
สิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้

มีรายได้น้อยผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน
มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ รร.
วัดระเบาะไผ่อีกด้วย

กิจกรรมโครงการวันนี้ส่วนราชการได้มาตั้งจุดบริการประชาชนถ่ายบัตรประชาชนและให้ความรู้ต่างๆกับผู้ที่มีปัญหาต่างๆ ร่วมปลูก
ต้นไม้ และร่วมเป็นจิตอา
สาทำความสะอาดรอบ
พระอุโบสถร่วมกับจิตอา
สาในพื้นที่ นางกาญจนา
เจริญผล จิตอาสา กล่าว
ว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วม
กิจกรรมบำเพ็ญประ
โยชน์แก่ส่วนรวมกับหมู่
เพื่อนๆจิตอาสา ทหาร
จากมทบ.12 ซึ่งทุกคน
มีความเสียสละและร่วม
ด้วยช่วยกันบำเพ็ญประ
โยชน์ในครั้งนี้...

ภาพ/นิรุธ รักษาพล
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน..