Uncategorized

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CUP 2018

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CUP 2018 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และสร้างความสามัคคีในชุมชน


ที่สนามฟุตบอลกลางประจำตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CUP 2018 ขึ้น โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงานตอบประธาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด KALUWONUEA CUP 2018 เป็นการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้าน นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การพัฒนาประชากรให้มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่าง ๆ รอบด้านนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้แนวทางที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประชากรมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา และมีจิตวิญญาณที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบร่มเย็น และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ซึ่งการแข่งขันกีฬาจะประสบความสำเร็จเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมเข้าแข่งขันและผู้ชมได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่อย่างตั้งใจและได้มาตรฐานทางด้านการกีฬา นักกีฬาจะต้องเล่นด้วยสปิริต แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ภายใต้กติกาและความมีน้ำใจ กรรมการตัดสินก็ทำหน้าที่อย่างสุจริต ยุติธรรม และได้มาตรฐาน ผู้ชมผู้เชียร์ก็ทำหน้าที่ของตนอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้างความสามัคคีเป็นที่ตั้ง

โดยพิธีเปิดได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามประเภทประชาชนในเขตตำบลกะลุวอเหนือ ระหว่างทีมบ้านบางมะนาว กับทีมบ้านตือลาฆอปาลัส และทีมบ้านปูลากาป๊ะ กับทีมนากอฮูแต

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807